aquariumgigant algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor de webwinkel  aquariumgigant.nl      

Artikel 1. geldigheid van deze voorwaarden.
1.1   Deze  voorwaarden zijn  van toepassing op alle overeenkomsten
      aangegaan met de webwinkel :  aquariumgigant.nl, verder genoemd als verkoper.
1.2   Aankopen of bestellingen van de koper/opdrachtgever gelden
      als acceptatie van de door aquariumgigant.nl opgestelde algemene voorwaarden.
1.3   aquariumgigant.nl wordt verder genoemd als verkoper.
1.4   Bijzondere van de voorwaarden  afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen ondertekent.                                      

Artikel 2. verkoopprijzen
2.1   Al onze prijzen zijn inclusief BTW in euro's . Prijswijzigingen        voorbehouden Uitdrukkelijk wordt hierbij vermeld dat de webwinkel prijzen kunnen afwijken van de winkel.
     De op de webwinkel getoonde prijzen zijn alleen geldig op bestellingen die via deze webwinkel worden geplaatst.
2.2   Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk        anders vermeld.
2.3   Mondelinge aanbiedingen  door verkoper of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze aanbiedingen door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.  
2.4   Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting gelden de prijzen.
2.5  Indien artikelen worden besteld en de prijzen na overeenkomst een verhoging hebben ondergaan worden deze door berekend ook al is er een prijsafspraak gemaakt.
      Verhogingen zijn geldig op grond van groothandel of fabrikant verhoogde prijzen.
       

Artikel 3. Levering – leveringsvoorwaarden en garantie:
3.1   Via verzending op kosten en risico van de koper.
3.2  Artikelen worden uitsluitend geleverd met de door de fabrikant gestelde voorwaarden en garantie.
3.3  Wijzigingen door koper aangebracht en het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen kunnen leiden tot  onmiddellijke stopzetting van garanties.
3.4  Verkoper levert artikelen uitsluitend onder fabrieksgarantie en is nimmer aansprakelijk te stellen voor schades en vervolgschades ontstaan door        gebruik van de aangekochte goederen.
3.5  Levende have wordt gekocht op risico van de koper.
      Koper dient van tevoren te beoordelen of de levende have gezond en zonder
      beschadigingen is.
3.6  Met aankoop van de Levende Have geeft de koper aan dat deze in orde bevonden is hetgeen recht op reclamatie doet vervallen.
3.7  Indien er toch onverhoopt sterfte van de levende have is,  vergoed verkoper uitsluitend de bij verkoper aangekochte have die binnen een week na aankoop terug is gebracht met de bijbehorende factuur/bon.        Vervolgschade wordt nimmer vergoed.
3.8  Van koper wordt verwacht dat deze kennis van zaken heeft omtrent verzorging en aanschaf van Levende Have. Hierop zal ook een beroep worden gedaan indien ziektes en schade toegerekend worden aan verkoper zoals opgesteld volgens Europees Recht..
39   Aanbevelingen en adviezen zijn nimmer bindend en eventuele schade en kosten die hier uit voortvloeien kunnen niet leiden tot verhaal op verkoper.


Artikel 4.Betaling :
4.1  Betaling via bank. Betalen kan alleen door overschrijving via bank/ giro naar ons bankrekeningnummer of via ideal.
     Zodra het totaalbedrag op onze rekening is bij geschreven, wordt de bestelling geaccepteerd en verwerkt.
4.2 Verkoper  heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren.
     Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld.
     U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Overige wijzigingen        voorbehouden.

Artikel 5. Garanties :
     Alle voor garantie in aanmerking komen de artikelen dienen eerst per mail, voorzien van artikel,
     Klachtomschrijving en telefoonnummer, gemeld te worden aan info@aquarium.nl.
     Hierna ontvangt U een bevestiging en de te gebruiken procedure.
     Verzendkosten vallen niet onder garantie en komen altijd ten laste van de koper/wederpartij.
     Verkoper is nooit verplicht vervangende artikelen te leveren tijdens de        garantie afhandelingen.
    Ook evt. schades die voortvloeien door het niet werken van systemen, ontbreken van (garantie) artikelen zijn voor rekening van de wederpartij/klant.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1   Verkoper draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de leveringen, of een evenredig        deel daarvan.
6.2   Opdrachtgever is gehouden verkoper schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen verkoper instellen ter zake van schade ontstaan door of met het geleverde.

Artikel 7.  Geschillen
7.1   Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is per mail of aangetekende brief.
7.2   Op alle overeenkomsten en transacties van verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
7.3   Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen zo nodig worden onderworpen aan        het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

Artikel 9.  Retouren / bedenktijd
     Artikelen die via de webwinkel worden besteld , uitgezonderd speciaal afgesneden of op maat bestelde artikelen, boeken, dvd's lampen en planten kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst  worden geretourneerd.
     Dit kan alleen ongebruikt in originele verpakking zonder beschadigingen.
     Verzendkosten worden wel in rekening gebracht en verrekend.
     Bij een retourzendingen ontvangt U , zodra de retour zending bij ons ontvangen is binnen 14 dagen het bedrag terug gestort op de uw rekening minus verzendkosten.  

Artikel 10.   Bezorgen en leveringen
10.1  Alle verkoopprijzen en prijsafspraken zijn exclusief bezorgen.
        Bezorgen geschied door een derde partij, aangewezen door verkoper tegen betalingsvergoeding.
        Het transport van goederen vanaf verkoper tot aan de opdrachtgever is voor risico van de opdrachtgever / koper. Goederen worden bezorgd tot aan de        eerste drempel van het huis / gebouw tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
10.2  Bij bezorgen van aquaria dient er minimaal 1 persoon te helpen met in en uitladen bij grote pakketten.
10.3  De geleverde goederen dienen direct bij aflevering te worden gecontroleerd op fouten en beschadigingen, reclamatie achteraf wordt niet in behandeling genomen. A